top of page
דבקי אפוקסי מקדמי הדבקה

דבקי אפוקסי מקדמי הדבקה, מאיצים וחומרי ניקוי

EF Primers 

תרסיסי הכנת פני שטח לדבקים אנאירוביים

תרסיסי הפריימר של HERNON  נועדו לשימוש בכל סוגי הדבקים ממשפחת האנאירוביים.

יש לבדוק במפרטים הטכניים באופן פרטני של כל דבק אנאירובי את ההתאמה לדגם התרסיס המומלץ .

התרסיסים מספקים מענה לדרישות הכימיות ההכרחיות לקיום הדבקה נאותה ומאפשרים :

 • האצת זמן מיצוק הראשוני

 • האצת זמן מיצוק סופי

 • אבטחת מיצוק מלא על פני שטח מתכות לא פעילות כדוגמת אלומיניום ,נירוסטה ועוד...

 • הגדלת טווח מילוי מרווח בין פני השטח המודבקים

 • ניקוי כללי של פני השטח טרום הדבקה

 • פיצוי אובדן כושר מיצוק עקב טמפרטורת עבודה נמוכה מ- 7 מעלות
   

EF-Accelerators

 

תרסיסי האצה המיועדים להקטין זמן מיצוק ולאפשר הגדלה משמעותית ביכולת מילוי מרווח בעת השימוש בסדרת הדבקים המהירים של HERNON .

תרומת תרסיסי האצה בשימוש עם דבקים מהירים מאפשרת :

 • גדלה משמעותית של מרווח מילוי

 • עזרה בבניית שכבות מיצוק 

 • בניית "גשר" קיבוע לחיווט

 • מניעת ספיגה של הדבק על פני שטח פורוזיבי

 • מאפשר מיצוק וודאי בעת הדבקת מצעים חומציים וסביבת הדבקה אגרסיבית

 • הקטנה משמעותית בזמן מיצוק ראשוני

EF-Cleaners

 

תרסיסים ונוזלים המשמשים לניקוי אמצעי מינון וכן הכנת פני שטח ומניעת הדבקות למשטחים אשר אין אנו מעונינים שיידבקו.

bottom of page